Jaarrekening

Overzicht incidentele baten en lasten

Nr

Programma

Jaarrekening

Specificatie

Bedrag

1

Ruimtelijke ontwikkeling

Incidentele lasten

€ 32.527

Kosten Paradijsweg Natte Kant

68

Structuur en bestemmingsplannen

152

Kosten ontwikkeling en implementatie omgevingswet

114

Kosten grondexploitaties en Vastgoed

31.762

Kosten ondernemerfonds (wordt gedekt uit extra verhoging OZB-niet-woningen)

250

Kosten duurzaamheidsactiviteiten

63

Kosten centrummanager en detailhandel

109

Overige incidentele lasten

9

Totaal

32.527

Incidentele baten

€ -36.707

Subsidie toekomstvisie detailhandel

-20

Inkomsten grondexploitaites en Vastgoed

-36.687

Totaal

-36.707

Toevoeging reserves

€ 2.941

Storting reserve egalisatie baten omgevingsvergunningen

330

Storting algemene reserve voor omgevingswet (overheveling)

90

Storting reserve voorziening onderhoud gebouwen

500

Storting vrijval reserve onvoorzien grexen in algemene reserve

474

Storting reserve woningbouw vanuit vrijval voorziening grexen

627

Storting extra reserve duurzaamheid

515

Storting reserve economie en toerisme

405

Totaal

2.941

Onttrekking reserves

€ -2.193

Onttrekking reserve omgevingswet implementatie

-115

Onttrekking reserve omgevingsvisie

-116

Onttrekking reserve monumentenzorg voor harmonisatie

-4

Onttrekking algemene reserve voor instellen storting reserve voorziening onderhoud gebouwen

-500

Vrijval reserve onvoorziene kosten grexen

-474

Onttrekking algemene reserve voor extra storting reserve duurzaamheid

-500

Onttrekking algemene reserve voor storting reserve economie en toerisme

-311

Onttrekking centrummanager en detailhandel

-34

Onttrekking reserve economie voor economische actie-agenda

-41

Onttrekking reserve duurzaamheid energieakkoord

-28

Onttrekking reserve duurzaamheid initiatieven en -agenda

-70

Totaal

-2.193

2

Ruimtelijk beheer

Incidentele lasten

€ 311

Hogere kosten afval en milieu

21

Kosten diverse verkeersonderzoeken

39

Diverse kosten openbare verlichting

44

Opstellen GVVP

22

Diverse onderhoudskosten wegen

184

Totaal

310

Toevoeging reserves

€ 6.434

Storting algemene reserve voor reserve Gemeentelijke Vervoersplan (GVVP)

5.000

Storting reserve Fietspad Zevenhovenseweg in reserve verbetering fietsverbindingen

1.417

Storting algemene reserve voor verkeersmaatregelen (overheveling)

17

Totaal

6.434

Onttrekking reserves

€ -7.092

Onttrekking algemene reserve voor reserve Gemeentelijke Vervoersplan (GVVP)

-3.605

Onttrekking reserve fietspad zevenhovenseweg

-35

Onttrekking reserve fietspad zevenhovenseweg in reserve verbetering fietsverbindingen

-1.417

Onttrekking reserve verbetering fietsverbindingen voor reserve Gemeentelijke Vervoersplan (GVVP)

-1.417

Onttrekking algemene reserve voor reserve Herwaardering investeringen maatschappelijk nut (beheerplan OV)

-413

Onttrekking algemene reserve voor onderhoud wegen (Langeraarse-weg Zuid)

-205

Totaal

-7.092

3

Sociaal domein

Incidentele lasten

€ 3.259

Hogere kosten Wmo en gezonheidszorg

285

Hogere kosten werk en inkomen (TOZO Covid-19)

2.500

Hogere kosten werk en inkomen (bedrijfskredieten Covid-19)

201

Hogere kosten vrije tijd en cultuur

193

Hogere kosten onderwijs

72

Hogere kosten vastgoed sociaal domein

8

Totaal

3.259

Incidentele baten

€ -2.763

Subsidies en bijdragen werk en inkomen (TOZO Coovid-19)

-2.663

Subsidies en bijdragen voor zorg en leefstijl

-39

Subsidies en bijdragen voor sportaccomodaties (Covid-19)

-53

Nagekomen baten vastgoed sociaal domein

-8

Totaal

-2.763

Toevoeging reserves

€ 327

Storting algemene reserve voor maatschappelijk ondersteuning (covid-19)

200

Storting algemene reserve voor taakstelling maatschappelijk ondersteuning

18

Storting algemene reserve voor taakstelling statushouders

83

Storting algemene reserve voor subsidie sportaccomodaties

26

Totaal

327

Onttrekking reserves

€ -398

Onttrekking algemene reserve voor huisvesting statushouders

-73

Onttrekking algemene reserve scheve huisjes

-11

Onttrekking algemene reserve voor LED verlichting tennisverenigingen

-193

Onttrekking algemene reserve sportvisie en sportakkoord

-20

Onttrekking algemene reserve subsidie onderwijs

-25

Onttrekking algemene reserve doorontwikkeling zorg

-76

Totaal

-398

4

Bestuur en dienstverlening

Incidentele lasten

€ 320

Kosten implementatie zaakgericht werken

145

Hogere kosten in verband met Covid-19

100

Hogere kosten publiekszaken o.a. code oranje

20

Kosten huisvesting brandweer

45

Hogere kosten dagelijks bestuur

10

Totaal

320

Toevoeging reserves

€ 910

Storting algemene reserve voor diverse uitgaven Covid-19 (overheveling)

468

Storting algemene reserve voor zaakgericht werken (overheveling)

226

Storting algemene reserve voor kennisbank en functioneel beheer (overheveling)

85

Storting algemene reserve voor vernieuwing website (overheveling)

40

Storting algemene reserve voor stemapp (overheveling)

21

Storting algemene reserve voor modules burgerzaken (overheveling)

15

Storting algemene reserve voor verkiezingen (overheveling)

40

Storting algemene reserve voor maatschappelijke samenlevingsinitiatieven (overheveling)

15

Totaal

910

Onttrekking reserves

€ -178

Onttrekking algemene reserve voor digitale handtekening

-22

Onttrekking algemene reserve voor steunfonds Covid-19

-78

Onttrekking algemene reserve voor vervangen dak brandweer

-37

Onttrekking algemene reserve voor code oranje

-20

Onttrekking algemene reserve voor dorpsgerichte activiteiten

-21

Totaal

-178

5

Bedrijfsvoering

Incidentele lasten

€ 707

Hogere personele kosten, met name inhuur derden

707

Totaal

707

Onttrekking reserves

€ -162

Onttrekking reserve voor huisvesting buitendienst

-88

Onttrekking reserve voor uitvoeren FG taken

-74

Totaal

-162

6

Algemene Dekkingsmiddelen

Incidentele baten

€ -280

Hogere OZB- niet-woningen ten behoeve van Ondernerfonds

-250

Nagekomen baten uitkering Gemeentefonds

-30

Totaal

-280

Toevoeging reserves

€ 375

Storting reserve duurzaamheid voor energietransitie

375

Totaal

375

Totaal

€ -1.662

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2021 08:43:50 met de export van 07/06/2021 08:33:41