Home

Bijlagen

Uitvoeringsinformatie per programma

Lasten

Programma
           Taakveld

Begroting
2020

Begroting na wijziging
2020

Rekening

Verschil

1 Ruimtelijke ontwikkeling

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

199

606

603

-3

0.10 Mutaties reserves

1.088

1.905

1.815

-91

3.1 Economische ontwikkeling

312

807

729

-78

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.583

5.382

2.328

-3.054

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

24

34

43

8

3.4 Economische promotie

141

161

115

-46

5.5 Cultureel erfgoed

42

46

46

1

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

76

76

55

-21

8.1 Ruimtelijke ordening

605

911

977

66

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven)

17.478

38.119

32.907

-5.212

8.3 Wonen en bouwen

1.518

1.661

1.577

-84

Subtotaal

25.066

49.710

41.197

-8.513

2 Ruimtelijk beheer

0.10 Mutaties reserves

772

1.325

1.210

-115

2.1 Verkeer en vervoer

4.276

11.194

11.434

241

2.2 Parkeren

12

12

10

-3

2.3 Recreatieve havens

-

-

2

2

2.4 Economische havens en waterweg

395

392

389

-3

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.189

2.280

2.382

101

6.3 inkomensregelingen

116

1

1

-

7.2 Riolering

1.726

1.729

2.031

302

7.3 Afval

3.306

3.090

3.291

201

7.4 Milieubeheer

867

890

806

-84

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

128

139

166

27

Subtotaal

13.787

21.052

21.722

670

3 Sociaal domein

0.10 Mutaties reserves

-

608

310

-298

1.2 Openbare orde en veiligheid

40

40

43

2

4.2 Onderwijshuisvesting

1.198

985

1.015

30

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.404

1.496

1.488

-8

5.2 Sportaccommodaties

2.608

2.937

2.875

-61

5.3 Cultuurprestatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

94

97

88

-10

5.4 Musea

74

70

70

-1

5.5 Cultureel erfgoed

154

146

134

-12

5.6 Media

449

460

461

-

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

4.199

4.074

4.067

-7

6.3 inkomensregelingen

4.790

11.086

7.634

-3.452

6.4 Begeleide participatie

60

60

63

3

6.5 Arbeidsparticipatie

761

767

720

-47

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

3.436

3.115

3.399

284

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

4.547

4.833

4.718

-116

7.1 Volksgezondheid

1.965

2.073

1.986

-87

Subtotaal

25.779

32.849

29.069

-3.780

4 Bestuur en dienstverlening

0.1 Bestuur

1.712

1.736

1.878

142

0.2 Burgerzaken

1.492

1.797

1.772

-25

0.10 Mutaties reserves

-

1.338

910

-428

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.847

1.896

1.811

-85

1.2 Openbare orde en veiligheid

435

484

477

-8

Subtotaal

5.486

7.252

6.848

-404

5 Bedrijfsvoering

0.4 Overhead

8.624

8.806

9.702

896

0.10 Mutaties reserves

-

15

15

-

Subtotaal

8.624

8.821

9.717

896

6 Algemene dekkingsmiddelen

0.5 Treasury

105

105

31

-74

0.61 OZB woningen

324

332

302

-30

0.8 Overige baten en lasten

184

339

597

258

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

-

-

7

7

0.10 Mutaties reserves

375

375

375

-

0.11 Resultaat van de rekening van

92

348

-

-348

Subtotaal

1.080

1.499

1.311

-188

TOTAAL

79.822

121.182

109.864

-11.319

Baten

Programma
           Taakveld

Begroting
2020

Begroting na wijziging
2020

Rekening

Verschil

1 Ruimtelijke ontwikkeling

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

-66

-147

-153

-6

0.64 Belastingen overig

-32

-32

-33

-1

0.10 Mutaties reserves

-923

-2.777

-2.243

534

3.1 Economische ontwikkeling

-

-76

-58

18

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-3.583

-5.382

-2.328

3.054

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-58

-39

-40

-1

8.1 Ruimtelijke ordening

-56

-75

-213

-137

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven)

-17.484

-38.117

-34.504

3.613

8.3 Wonen en bouwen

-1.138

-1.098

-1.065

33

Subtotaal

-23.340

-47.744

-40.638

7.107

2 Ruimtelijk beheer

0.10 Mutaties reserves

-7

-7.314

-7.097

216

2.1 Verkeer en vervoer

-584

-584

-1.032

-448

2.2 Parkeren

-23

-23

-25

-1

2.3 Recreatieve havens

-6

-6

-5

2

2.4 Economische havens en waterweg

-73

-73

-87

-14

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-30

-30

-14

16

7.2 Riolering

-2.657

-2.602

-2.838

-236

7.3 Afval

-4.192

-3.951

-4.050

-99

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

-161

-161

-228

-67

Subtotaal

-7.733

-14.745

-15.375

-630

3 Sociaal domein

0.10 Mutaties reserves

-617

-1.415

-969

447

4.2 Onderwijshuisvesting

-57

-39

-68

-29

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-214

-304

-311

-7

5.2 Sportaccommodaties

-1.027

-950

-901

49

5.3 Cultuurprestatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-14

-10

-10

-

5.4 Musea

-35

-35

-35

-

5.6 Media

-

10

-53

-63

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-146

-156

-133

24

6.3 inkomensregelingen

-3.492

-9.897

-6.824

3.073

6.5 Arbeidsparticipatie

-

-

-

-

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

-145

-111

-138

-27

Subtotaal

-5.747

-12.907

-9.441

3.466

4 Bestuur en dienstverlening

0.1 Bestuur

-

-

-

-

0.2 Burgerzaken

-218

-218

-295

-76

0.10 Mutaties reserves

-50

-667

-178

489

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-64

-64

-68

-4

1.2 Openbare orde en veiligheid

-10

-10

-7

3

Subtotaal

-342

-960

-547

413

5 Bedrijfsvoering

0.4 Overhead

-180

-258

-317

-59

0.10 Mutaties reserves

-455

-557

-222

335

Subtotaal

-635

-815

-539

276

6 Algemene dekkingsmiddelen

0.5 Treasury

-485

-644

-768

-124

0.61 OZB woningen

-6.466

-6.631

-6.540

90

0.62 OZB niet-woningen

-1.137

-1.251

-1.172

79

0.64 Belastingen overig

-709

-709

-692

17

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-33.230

-34.775

-35.065

-289

Subtotaal

-42.027

-44.010

-44.237

-227

TOTAAL

-79.824

-121.182

-110.777

10.405

Saldo

Programma
           Taakveld

Begroting
2020

Begroting na wijziging
2020

Rekening

Verschil

1 Ruimtelijke ontwikkeling

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

133

459

450

-10

0.64 Belastingen overig

-32

-32

-33

-1

0.10 Mutaties reserves

166

-872

-429

443

3.1 Economische ontwikkeling

312

731

671

-60

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-33

-4

3

7

3.4 Economische promotie

141

161

115

-46

5.5 Cultureel erfgoed

42

46

46

1

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

76

76

55

-21

8.1 Ruimtelijke ordening

549

836

765

-71

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven)

-5

2

-1.597

-1.599

8.3 Wonen en bouwen

380

563

512

-51

Subtotaal

1.729

1.966

559

-1.407

2 Ruimtelijk beheer

0.10 Mutaties reserves

765

-5.989

-5.887

101

2.1 Verkeer en vervoer

3.691

10.609

10.402

-207

2.2 Parkeren

-11

-11

-15

-4

2.3 Recreatieve havens

-6

-6

-2

4

2.4 Economische havens en waterweg

323

319

303

-17

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.159

2.250

2.367

117

6.3 inkomensregelingen

116

1

1

-

7.2 Riolering

-931

-873

-807

66

7.3 Afval

-886

-861

-759

103

7.4 Milieubeheer

867

890

806

-84

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

-33

-22

-62

-40

Subtotaal

6.054

6.307

6.346

40

3 Sociaal domein

0.10 Mutaties reserves

-617

-808

-659

149

1.2 Openbare orde en veiligheid

40

40

43

2

4.2 Onderwijshuisvesting

1.141

946

947

1

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.190

1.193

1.177

-16

5.2 Sportaccommodaties

1.581

1.987

1.974

-13

5.3 Cultuurprestatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

81

88

78

-10

5.4 Musea

39

35

35

-1

5.5 Cultureel erfgoed

154

146

134

-12

5.6 Media

449

470

408

-62

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

4.053

3.918

3.935

17

6.3 inkomensregelingen

1.298

1.189

810

-378

6.4 Begeleide participatie

60

60

63

3

6.5 Arbeidsparticipatie

761

767

720

-47

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

3.292

3.004

3.261

257

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

4.547

4.833

4.718

-116

7.1 Volksgezondheid

1.965

2.073

1.986

-87

Subtotaal

20.034

19.942

19.628

-313

4 Bestuur en dienstverlening

0.1 Bestuur

1.712

1.736

1.878

142

0.2 Burgerzaken

1.274

1.579

1.477

-102

0.10 Mutaties reserves

-50

671

732

61

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.783

1.832

1.743

-89

1.2 Openbare orde en veiligheid

424

474

470

-4

Subtotaal

5.143

6.292

6.300

8

5 Bedrijfsvoering

0.4 Overhead

8.444

8.547

9.385

838

0.10 Mutaties reserves

-455

-542

-207

335

Subtotaal

7.989

8.005

9.178

1.173

6 Algemene dekkingsmiddelen

0.5 Treasury

-380

-539

-737

-198

0.61 OZB woningen

-6.142

-6.299

-6.239

60

0.62 OZB niet-woningen

-1.137

-1.251

-1.172

79

0.64 Belastingen overig

-709

-709

-692

17

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-33.230

-34.775

-35.065

-289

0.8 Overige baten en lasten

184

339

597

258

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

-

-

7

7

0.10 Mutaties reserves

375

375

375

-

0.11 Resultaat van de rekening van

92

348

-

-348

Subtotaal

-40.947

-42.511

-42.925

-414

TOTAAL

2

-

-913

-913

Uitvoeringsinformatie per hoofdgroep

Lasten

Hoofdgroep
           Taakveld

Begroting
2020

Begroting na wijziging
2020

Rekening

Verschil

0 Bestuur en ondersteuning

0.1 Bestuur

1.712

1.736

1.878

142

0.2 Burgerzaken

1.492

1.797

1.772

-25

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

199

606

603

-3

0.4 Overhead

8.624

8.806

9.702

896

0.5 Treasury

105

105

31

-74

0.61 OZB woningen

324

332

302

-30

0.8 Overige baten en lasten

184

339

597

258

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

-

-

7

7

0.10 Mutaties reserves

2.236

5.566

4.635

-931

0.11 Resultaat van de rekening van

92

348

-

-348

Subtotaal

14.968

19.636

19.526

-109

1 Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.847

1.896

1.811

-85

1.2 Openbare orde en veiligheid

475

525

519

-5

Subtotaal

2.322

2.421

2.330

-91

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Verkeer en vervoer

4.276

11.194

11.434

241

2.2 Parkeren

12

12

10

-3

2.3 Recreatieve havens

-

-

2

2

2.4 Economische havens en waterweg

395

392

389

-3

Subtotaal

4.683

11.598

11.835

237

3 Economie

3.1 Economische ontwikkeling

312

807

729

-78

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.583

5.382

2.328

-3.054

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

24

34

43

8

3.4 Economische promotie

141

161

115

-46

Subtotaal

4.060

6.385

3.215

-3.170

4 Onderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

1.198

985

1.015

30

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.404

1.496

1.488

-8

Subtotaal

2.602

2.481

2.503

21

5 Sport, cultuur en recreatie

5.2 Sportaccommodaties

2.608

2.937

2.875

-61

5.3 Cultuurprestatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

94

97

88

-10

5.4 Musea

74

70

70

-1

5.5 Cultureel erfgoed

197

192

180

-12

5.6 Media

449

460

461

-

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.265

2.356

2.437

80

Subtotaal

5.687

6.113

6.110

-3

6 Sociaal domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

4.199

4.074

4.067

-7

6.3 inkomensregelingen

4.906

11.086

7.635

-3.452

6.4 Begeleide participatie

60

60

63

3

6.5 Arbeidsparticipatie

761

767

720

-47

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

3.436

3.115

3.399

284

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

4.547

4.833

4.718

-116

Subtotaal

17.909

23.936

20.601

-3.335

7 Volksgezondheid en milieu

7.1 Volksgezondheid

1.965

2.073

1.986

-87

7.2 Riolering

1.726

1.729

2.031

302

7.3 Afval

3.306

3.090

3.291

201

7.4 Milieubeheer

867

890

806

-84

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

128

139

166

27

Subtotaal

7.992

7.921

8.280

359

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vern.

8.1 Ruimtelijke ordening

605

911

977

66

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven)

17.478

38.119

32.907

-5.212

8.3 Wonen en bouwen

1.518

1.661

1.577

-84

Subtotaal

19.601

40.692

35.462

-5.230

TOTAAL

79.824

121.182

109.864

-11.319

Baten

Hoofdgroep
           Taakveld

Begroting
2020

Begroting na wijziging
2020

Rekening

Verschil

0 Bestuur en ondersteuning

0.1 Bestuur

-

-

-

-

0.2 Burgerzaken

-218

-218

-295

-76

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

-66

-147

-153

-6

0.4 Overhead

-180

-258

-317

-59

0.5 Treasury

-485

-644

-768

-124

0.61 OZB woningen

-6.466

-6.631

-6.540

90

0.62 OZB niet-woningen

-1.137

-1.251

-1.172

79

0.64 Belastingen overig

-741

-741

-724

16

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-33.230

-34.775

-35.065

-289

0.10 Mutaties reserves

-2.051

-12.730

-10.710

2.021

Subtotaal

-44.574

-57.396

-55.743

1.653

1 Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-64

-64

-68

-4

1.2 Openbare orde en veiligheid

-10

-10

-7

3

Subtotaal

-74

-74

-75

-1

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Verkeer en vervoer

-584

-584

-1.032

-448

2.2 Parkeren

-23

-23

-25

-1

2.3 Recreatieve havens

-6

-6

-5

2

2.4 Economische havens en waterweg

-73

-73

-87

-14

Subtotaal

-686

-687

-1.148

-461

3 Economie

3.1 Economische ontwikkeling

-

-76

-58

18

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-3.583

-5.382

-2.328

3.054

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-58

-39

-40

-1

Subtotaal

-3.641

-5.497

-2.426

3.071

4 Onderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

-57

-39

-68

-29

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-214

-304

-311

-7

Subtotaal

-271

-343

-379

-36

5 Sport, cultuur en recreatie

5.2 Sportaccommodaties

-1.027

-950

-901

49

5.3 Cultuurprestatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-14

-10

-10

-

5.4 Musea

-35

-35

-35

-

5.6 Media

-

10

-53

-63

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-30

-30

-14

16

Subtotaal

-1.106

-1.015

-1.013

2

6 Sociaal domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-146

-156

-133

24

6.3 inkomensregelingen

-3.492

-9.897

-6.824

3.073

6.5 Arbeidsparticipatie

-

-

-

-

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

-145

-111

-138

-27

Subtotaal

-3.783

-10.164

-7.094

3.070

7 Volksgezondheid en milieu

7.2 Riolering

-2.657

-2.602

-2.838

-236

7.3 Afval

-4.192

-3.951

-4.050

-99

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

-161

-161

-228

-67

Subtotaal

-7.010

-6.715

-7.116

-401

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vern.

8.1 Ruimtelijke ordening

-56

-75

-213

-137

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven)

-17.484

-38.117

-34.504

3.613

8.3 Wonen en bouwen

-1.138

-1.098

-1.065

33

Subtotaal

-18.678

-39.291

-35.782

3.509

TOTAAL

-79.823

-121.182

-110.777

10.405

Saldo

Hoofdgroep
           Taakveld

Begroting
2020

Begroting na wijziging
2020

Rekening

Verschil

0 Bestuur en ondersteuning

0.1 Bestuur

1.712

1.736

1.878

142

0.2 Burgerzaken

1.274

1.579

1.477

-102

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

133

459

450

-10

0.4 Overhead

8.444

8.547

9.385

838

0.5 Treasury

-380

-539

-737

-198

0.61 OZB woningen

-6.142

-6.299

-6.239

60

0.62 OZB niet-woningen

-1.137

-1.251

-1.172

79

0.64 Belastingen overig

-741

-741

-724

16

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-33.230

-34.775

-35.065

-289

0.8 Overige baten en lasten

184

339

597

258

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

-

-

7

7

0.10 Mutaties reserves

185

-7.164

-6.074

1.090

0.11 Resultaat van de rekening van

92

348

-

-348

Subtotaal

-29.606

-37.761

-36.217

1.543

1 Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.783

1.832

1.743

-89

1.2 Openbare orde en veiligheid

465

514

512

-2

Subtotaal

2.248

2.347

2.255

-92

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Verkeer en vervoer

3.691

10.609

10.402

-207

2.2 Parkeren

-11

-11

-15

-4

2.3 Recreatieve havens

-6

-6

-2

4

2.4 Economische havens en waterweg

323

319

303

-17

Subtotaal

3.997

10.911

10.687

-224

3 Economie

3.1 Economische ontwikkeling

312

731

671

-60

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-33

-4

3

7

3.4 Economische promotie

141

161

115

-46

Subtotaal

420

888

789

-98

4 Onderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

1.141

946

947

1

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.190

1.193

1.177

-16

Subtotaal

2.331

2.139

2.124

-15

5 Sport, cultuur en recreatie

5.2 Sportaccommodaties

1.581

1.987

1.974

-13

5.3 Cultuurprestatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

81

88

78

-10

5.4 Musea

39

35

35

-1

5.5 Cultureel erfgoed

197

192

180

-12

5.6 Media

449

470

408

-62

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.235

2.326

2.423

96

Subtotaal

4.582

5.098

5.097

-1

6 Sociaal domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

4.053

3.918

3.935

17

6.3 inkomensregelingen

1.414

1.189

811

-378

6.4 Begeleide participatie

60

60

63

3

6.5 Arbeidsparticipatie

761

767

720

-47

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

3.292

3.004

3.261

257

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

4.547

4.833

4.718

-116

Subtotaal

14.127

13.772

13.507

-264

7 Volksgezondheid en milieu

7.1 Volksgezondheid

1.965

2.073

1.986

-87

7.2 Riolering

-931

-873

-807

66

7.3 Afval

-886

-861

-759

103

7.4 Milieubeheer

867

890

806

-84

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

-33

-22

-62

-40

Subtotaal

982

1.206

1.164

-42

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vern.

8.1 Ruimtelijke ordening

549

836

765

-71

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven)

-5

2

-1.597

-1.599

8.3 Wonen en bouwen

380

563

512

-51

Subtotaal

924

1.401

-320

-1.721

TOTAAL

5

-

-913

-913

Programma
           Taakveld

Begroting
2020

Begroting na wijziging
2020

Rekening

Verschil

 Maatwerkdienstverlening 18-

300

315

346

31

Subtotaal

300

315

346

31

TOTAAL

300

315

346

31

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2021 08:43:50 met de export van 07/06/2021 08:33:41