Paragrafen

Paragraaf Grondbeleid

Inleiding

Volgens artikel 16 van het BBV bevat de verplichte paragraaf grondbeleid ten minste:

1. een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma’s die zijn opgenomen in de begroting;
2. een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert;
3. een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie;
4. een onderbouwing van de geraamde winstneming;
5. de beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s van de grondzaken.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2021 08:43:50 met de export van 07/06/2021 08:33:41