Jaarrekening

Balans

Activa

(bedragen x € 1.000,-) ACTIVA

31 december 2019

31 december 2020

Vaste activa

Immateriële vaste activa

53

362

Agio op obligaties

0

0

Onderzoek en ontwikkeling

53

362

Materiële vaste activa

56.677

70.989

- Investeringen met een economisch nut

- gronden uitgegeven in erfpacht

334

334

- overige investeringen met een economisch nut

51.679

64.176

- Investeringen met uitsluitend een maatschappelijk nut

4.664

6.479

Financiële vaste activa

1.505

1.926

- Kapitaalverstrekkingen aan:

- deelnemingen

411

411

- Leningen aan:

- woningbouwcorporaties

0

0

- obligatieportefeuille

0

0

- overige langlopende leningen u/g

1.094

1.515

Totaal vaste activa

58.235

73.277

Vlottende activa

Voorraden

21.848

17.446

- Grond- en hulpstoffen:

- overige voorraden

5

4

- niet in exploitatie genomen bouwgronden

0

0

- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie

62.397

49.256

- af: voorzieningen grondexploitaties

-40.554

-31.814

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

18.168

10.436

- Vorderingen op openbare lichamen

8

180

- Belastingdienst

3.919

4.486

- Rekening-courant Rijk

13.178

3.999

- Overige vorderingen

1.063

1.771

- Overige uitzettingen

0

Liquide middelen

341

312

- Kas, bank- en girosaldi

341

Overlopende activa

676

3.556

Totaal vlottende activa

41.033

31.750

Totaal-generaal

99.268

105.027

Passiva

(bedragen x € 1.000,-) PASSIVA

31 december 2019

31 december 2020

Vaste passiva

Eigen vermogen

53.649

56.827

- Algemene reserve

25.694

23.090

- Bestemmingsreserves

- voor egalisatie van tarieven

0

0

- overige bestemmingsreserves

25.998

32.824

- Nog te bestemmen resultaat

1.957

913

Voorzieningen

20.940

21.864

-Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

2.906

3.502

- Onderhoudsegalisatievoorzieningen

9.890

10.875

- Voorzieningen van derden verkregen middelen

8.144

7.487

Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer

19.316

14.246

- Onderhandse leningen van binnenlandse banken

19.305

14.236

- Waarborgsommen

11

10

Totaal vaste passiva

93.905

92.937

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar

2.727

5.569

- Kasgeldleningen

0

0

- Pensioenfonds

0

0

- Overige schulden

2.727

5.569

Overlopende passiva

2.636

6.521

Totaal vlottende passiva

5.363

12.090

Totaal generaal

99.268

105.027

Gewaarborgde geldleningen

35.653

38.221

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2021 08:43:50 met de export van 07/06/2021 08:33:41