Home

Bijlagen

4.a Rapportage provincie

Financiën 

Rood/
Oranje/
Groen

TOELICHTING

Er is structureel en reëel begrotingsevenwicht in de begroting 2021 en/of het laatste jaar van de meerjarenraming 2022-2024

Uit de programmabegroting 2021-2024 blijkt dat er in alle jaren sprake is van een begrotingsevenwicht.
Uit de programmabegroting 2021-2024 blijkt dat er sprake is van begrotingsevenwicht. In de jaren 2021 en 2022 geven we incidenteel meer uit maar dat wordt opgevangen binnen de structurele ruimte. In
2024 zijn zowel het incidentele als het structurele saldo in evenwicht. Dit betekent dat voor nieuw beleid dekking gevonden zal moeten worden.

Is er reden voor extra aandacht?

nee

Ruimtelijke ordening

TOELICHTING

De gemeentelijke bestemmingsplannen zijn aangepast aan de Omgevingsverordening Zuid-Holland.

Onze bestemmingsplannen zijn in overeenstemming
met de Omgevingsverordening Zuid-Holland.
Wel is er met de provincie discussie geweest over gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Paradijsweg Westzijde fase 1 en de ingediende zienswijze aangaande het omzetten van een stacaravan in de bestemming 'recreatiewoning'. De provincie heeft echter bevestigd geen reactieve aanwijzing te zullen geven en dat het vastgestelde bestemmingsplan kan worden gepubliceerd.

Is er reden voor extra aandacht?

nee

Omgevingsrecht

TOELICHTING

Voor zowel de milieutaken als de bouw- en woningtoezichtstaken zijn het beleidsplan VTH vóór 15 mei door B&W is vastgesteld, is het uitvoeringsprogramma vóór 1 februari van het jaar waarop dit programma betrekking heeft door B&W vastgesteld en is de jaarrapportage en de evaluatie vóór 1 mei van het jaar dat volgt op het jaar waarop dit verslag betrekking heeft door B&W vastgesteld.
De gemeenteraad en de provincie zijn uiterlijk twee  maanden na vaststelling van bovenstaande stukken hierover geïnformeerd.

Milieu (Groen)
De uitvoering van de milieutaken wordt verantwoord door de ODWH.

BWT (Oranje)
In het huidige (softwaresysteem) SquitXO is nog geen adequate rapportagefunctie beschikbaar. Die wordt verwacht met de inwerkingtreding de Omgevingswet, per 1 januari 2022, in de vorm van de opvolger Squit2020. In afwachting daarvan zijn geen kosten gemaakt om nog afzonderlijke rapportagefunctionaliteiten te laten maken.

Is er reden voor extra aandacht?

nee

Komt bij Omgevingswet

Monumentenzorg

TOELICHTING

De gemeente heeft een adviescommissie die adviseert over uit te voeren werken aan (rijks)monumenten op grond van de Monumentenwet en de samenstelling is deskundig.

Wij zijn aangesloten bij de centrale erfgoed-
commissie van de Vereniging Dorp, Stad en Land.
Zij hebben alle benodigde deskundigheid in huis
en de continuïteit is gewaarborgd. Deze commissie
is aangevuld met een burger lid om de lokale kennis
te borgen.

Is er reden voor extra aandacht?

nee

Archief- en informatiebeheer

Het KPI verslag Archief- en informatiebeheer zal, net als in 2019, via het college naar de Raad gestuurd worden.

Het archief- en informatiebeheer van de gemeente zijn op orde 

 In afwachting van B&W besluit

Is er reden voor extra aandacht?

ja/nee

 In afwachting van B&W besluit

Huisvesting Vergunninghouders

TOELICHTING

De gemeente heeft volledig en tijdig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand

Gevraagde informatie

Stand van zaken

Voorsprong/achterstand per 1 januari van het verantwoordingsjaar
(doorhalen wat niet van toepassing is)

2

Fase interventieladder op 1 januari

 Informatie opvragen valideren

Taakstelling eerste halfjaar van het verantwoordingsjaar

 9

In het eerste halfjaar gehuisveste vergunninghouders

 12

Voorsprong/achterstand per 1 juli van het verantwoordingsjaar
(doorhalen wat niet van toepassing is)

1

Fase interventieladder op 1 juli

Taakstelling gerealiseerd

Taakstelling tweede halfjaar van het verantwoordingsjaar

 11

In het tweede halfjaar gehuisveste vergunninghouders

 7

Voorsprong/achterstand per 31 december van het verantwoordingsjaar
(doorhalen wat niet van toepassing is)

3

Fase interventieladder op 31 december

 Signaleren

Toelichting

In de eerste helft van 2020 is de opgelopen achterstand van 2019 ingehaald. In de tweede helft van 2020 is er onverhoopt wederom een achterstand ontstaan. Hiervoor zijn twee redenen. De eerste is dat verwachte nareizigers door Covid-19 niet naar Nederland konden komen. De tweede reden is dat er te weinig geschikte woningen beschikbaar kwamen vanuit de woningbouwcorperaties.

Is er reden voor extra aandacht?

Ja

4.b Rapportage eigen beleid

Rood/
Oranje/
Rood

TOELICHTING

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

BV

De gemeente voldoet sinds 25 mei 2018 aan de minimale eisen van de AVG. Onze Functionaris gegevensbescherming (FG) heeft zijn jaarverslag met zijn bevindingen/aanbevelingen over 2020 aan ons gestuurd en toegelicht.

Uit het jaarverslag blijkt dat we het afgelopen jaar weer werk hebben verzet, maar er nog niet zijn. Covid-19 en thuiswerken zijn daar mede de oorzaak van.

Sinds 1 mei 2020 hebben we gezamenlijk met de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Waddinxveen een FG.

Het jaarverslag van de FG zal via de lijst van ingekomen stukken aan uw raad kenbaar gemaakt. Naar aanleiding van het jaarverslag laten wij een werkprogramma 2021(met een doorloop/doorkijk naar de volgende jaren) opstellen van uit te voeren werkzaamheden en (prioritering van te nemen) acties. Op basis van de aanbevelingen van de FG. Dit werkprogramma zullen wij u gelijktijdig met het jaarverslag
2020 doen toekomen.

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2021 08:43:50 met de export van 07/06/2021 08:33:41