Home

Algemeen

Het jaar 2020 was een moeilijk jaar. De Covid-19 crisis had een grote impact op de samenleving als geheel en ook op de gemeente en de gemeentelijke organisatie. Vanaf de start van de maatregelen op 12 maart 2020 hebben we onze gemeentelijke taken binnen Covid-19 maatregelen met voorrang opgepakt en hebben we ook bijdragen geleverd aan de regionale inspanningen.
De gemeenteraad en het college hebben alle noodzakelijke maatregelen genomen en werkprocessen aangepast om op een veilige manier het democratische besluitvormingsproces te kunnen voortzetten, inclusief de daarbij belangrijke openbaarheid van de raadsvergaderingen. Alle inwoners konden vanaf huis de beraadslagingen van de raad volgen en desgewenst ook later nog terugkijken. Als goed en verantwoord werkgever hebben wij de maatregelen “zo veel mogelijk thuiswerken” ook uitgevoerd en medewerkers ondersteuning gegeven bij het goed inrichten van de thuiswerkplek.

De continuïteit van de dienstverlening aan onze inwoners was steeds een eerste prioriteit voor ons college. Zowel burgerzaken als de buitendienst bleven noodzakelijkerwijs ook fysiek aan het werk en de milieustraat werd door veel inwoners met een meer dan gemiddelde frequentie bezocht.

Ondanks alle inspanningen moeten we vaststellen dat productiviteit, bewaking van processen en voortgang van projecten hebben geleden onder de Covid-19 maatregelen. Dit komt ook tot uiting in de jaarrekening 2020. Het bedrag is € 913.000,00 positief. Belangrijk is te melden dat het grotendeels positieve resultaat komt door de resultaten van de grondexploitaties. In de exploitatie is het tekort ruim 6 ton. De vertraging in projecten is een belangrijke oorzaak van het gesignaleerde tekort in de exploitatie. Dit betreft in totaal een bedrag van 0,7 miljoen euro. Er konden minder uren en minder overheadkosten vanuit de organisatie worden geboekt op de projecten.

In de Voorjaarsnota 2020 hebben wij u op de hoogte gesteld dat wij een niet begrote schade-uitkering hebben gedaan ter hoogte van € 265.000. In mei 2021 hebben wij vanuit de verzekeraar te horen gekregen dat wij een bedrag ontvangen van € 223.500. Dit ontvangen bedrag hebben wij verwerkt in de jaarrekening 2020.

In het afgelopen jaar hebben we moeten vaststellen dat diverse vacatures moeilijk vervulbaar bleken. Omdat voortgang van de werkzaamheden noodzakelijk was, veroorzaakte de vacatures extra kosten voor inhuur. Deze kosten zijn substantieel hoger dan reguliere salarissen. Ook voor diverse interne projecten binnen bedrijfsvoering zoals de noodzakelijke invoering van het financieel systeem gold dat dit werd vertraagd en complexer werd als gevolg van alle Covid-19 maatregelen. Ook dit veroorzaakte hogere kosten voor inhuur. In totaal hebben we over 2020 ruim € 400.000 meer inhuur nodig gehad dan vooraf begroot.

Een kanttekening die we willen maken is dat bij de Decembernota 2020 een relatief hoog bedrag werd overgeheveld naar 2021 in de verwachting dat al begin 2021 de Covid-19 maatregelen zouden afnemen en uitgestelde activiteiten zouden kunnen worden opgepakt. Zonder deze overheveling was in de exploitatie het totale resultaat positief geweest.

We zien de nu gesignaleerde tekorten als incidenteel. De sturing op inhuur en advieskosten blijft belangrijk. Een besluit om extra in te huren om voortgang te behouden vraagt een gedegen afweging.

Ook 2021 zal nog voor een belangrijk deel in het teken staan van Covid-19. Dit betreft zowel de nog doorlopende maatregelen als het opvangen van alle gevolgen van de maatregelen na afloop daarvan zowel binnen de samenleving als binnen de gemeentelijke organisatie.

Met het jaar 2020 sluiten we een moeilijk jaar af, maar we stellen wel vast dat we er in dat jaar stonden als gemeente en de dienstverlening en ondersteuning aan onze inwoners konden blijven bieden.

Burgemeester en wethouders van Nieuwkoop,

Govard Slooters      Robbert-Jan van Duijn
secretaris         burgemeester

Begroting na wijziging 2020

Jaarrekening 2020

Verschil

Programma's

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Ruimtelijke ontwikkeling

-47.744

49.710

1.966

-40.638

41.197

559

7.107

-8.513

-1.407

Ruimtelijk beheer

-14.745

21.052

6.307

-15.375

21.722

6.346

-630

670

40

Sociaal domein

-12.907

32.849

19.942

-9.441

29.069

19.628

3.466

-3.780

-313

Bestuur en dienstverlening

-960

7.252

6.292

-547

6.848

6.300

413

-404

8

Bedrijfsvoering

-815

8.821

8.005

-539

9.717

9.178

276

896

1.173

Algemene dekkingsmiddelen

-44.010

1.151

-42.859

-44.237

1.311

-42.925

-227

161

-66

Totaal

-121.182

120.834

-348

-110.777

109.864

-913

10.405

-10.971

-565

In 2020 zijn er Covid-19 kosten gemaakt, in onderstaande tabel zijn deze kosten inzichtelijk per programma.

Bedragen x € 1.000 (een ‘min’-teken voor het bedrag is een voordeel)

Covid-19 kosten gemeente Nieuwkoop 2020

Kosten

Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling

X

Programma 2 Ruimtelijk beheer

102

Programma 3 Sociaal domein

-3

Programma 4 Bestuur en dienstverlening

149

Programma 5 Bedrijfsvoering

535

Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen

8

Totaal

791

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2021 08:43:50 met de export van 07/06/2021 08:33:41